Wat deden we in 2015 - 2016

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 8 keer officieel bij elkaar. Daarnaast waren er verschillende
overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners.

2. Projectgroep Dorpskern

Aan de projectgroep wordt onder meer deelgenomen door de gemeente, vertegenwoordigers
van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, bewoners, ondernemers, de Dorpskerk en de
monumentencommissie.

Belangrijkste onderwerp in deze periode was het autovrij maken van het Doormanplein. Er is
gesproken over de interpretatie en bruikbaarheid van de door de gemeente uitgevoerde
parkeerdrukmeting. Het advies van de projectgroep om te wachten met parkeervrij maken
totdat er alternatieve parkeerruimte is gecreëerd is niet door de gemeente overgenomen. Dit
heeft geleid tot een kort geding, aangespannen door de Bewonersvereniging Oude Dorpskern,
waarna het parkeerverbod voorlopig is teruggedraaid. De definitieve uitspraak wordt eind 2016
verwacht.

In november is een Nieuwsbrief huis-aan-huis in de dorpskern verspreid met informatie over de
ontwikkelingen m.b.t. het Doormanplein en het standpunt van de Vereniging daarin.
In december werd een informatieavond over het Doormanplein georganiseerd waarbij van zo’n
75 bezoekers response is verzameld.

3. Communicatie met leden

In juni is een Ledenraadpleging georganiseerd om de afgelopen periode te evalueren en de basis
te leggen voor het nieuwe beleidsplan 2017-2019.

4. Veiligheid

Er is regelmatig contact geweest met horeca, politie en gemeente om overlast als gevolg van
uitgaanspubliek te monitoren en zo goed mogelijk te beperken. In oktober was de situatie
dermate onrustig dat we middels een brief aan de gemeente onze zorgen hebben uitgesproken.

5. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en
WinterFeest. Tijdens het WinterFeest hebben we een kleurplaat gepresenteerd, waaraan een
wedstrijd voor verschillende leeftijdsgroepen was verbonden. De kleurplaat kreeg gretig aftrek
van enkele scholen en dagverblijven.

6. Watertoren

Tijdens het WinterFeest en andere gelegenheden zijn ideeën voor de Watertoren verzameld.
Omdat de Watertoren door bezoekers hoog wordt gewaardeerd werken we verder aan een
meerjarig ‘Masterplan Watertoren’ om de toren beter toegankelijk en informatiever te maken.
Ter inspiratie beklom het bestuur de toren.

7. Financieel

De vereniging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een
particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

Klik hier voor het financiële jaarverslag 2015.