Wat deden we in 2012 - 2013

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 7 keer officieel bij elkaar. Daarnaast was er veel overleg,
zowel onderling als met externe partijen.

2. Veiligheid

De vereniging is betrokken geweest bij overleggen over het verbeteren van de veiligheid rond het
Doormanplein. Uiteindelijk hebben alle horecaondernemers het Horeca-convenant met de
gemeente ondertekend. Onderdeel van het convenant is dat ‘de tent sluit’ bij serieuze overlast of
incident. De verwachting is dat de ondernemers de veiligheid binnen goed regelen. Buiten is een
verantwoordelijkheid van gemeente en politie, ook deze hebben toegezegd echt te gaan
handhaven.

3. Verkeer en parkeren

De gemeente heeft een visie op de ontwikkeling van het Doormanplein gepresenteerd die goed
past bij onze ideeën. Er is duidelijk naar onze inbreng geluisterd. Onderdeel van de visie is ook
een oplossing voor het parkeerprobleem. Er is geen tijdpad vastgesteld, we zullen de
ontwikkelingen op de voet volgen.

4. Organisatie Winterfeest (15-12-2012) en Zomerfeest (6-7-2013)

De vereniging heeft een vaste rol bij de Zomer- en Winterfeesten. We nemen deel in de
organisatie en ondersteunen met hand-en-spandiensten.
Onze bijdrage aan het Zomerfeest was een mobiele klimwand die door jong en oud goed bezocht
werd. Ook hebben we (zoals inmiddels gebruikelijk) de watertoren weer opengesteld voor
bezoek. Hiervan werd ook weer volop gebruik gemaakt.

5. Bestemmingsplan

Samen met de Monumentencommissie zijn zienswijzen ingediend op het concept
bestemmingsplan Woongebied Oost . Veel van de door ons ingebrachte bezwaren zijn door de
gemeente verwerkt in de definitieve versie. Het blijkt wel lastig voor onze gemeente om ons als
gesprekspartner te vinden en te erkennen. Wij blijven daarom alert om gebruik te maken van ons
inspraakrecht om invloed op deze plannen te kunnen houden.
We hebben onze zorgen geuit over de bezuiniging op de Monumentencommissie, juist nu die
een belangrijke rol heeft toebedeeld gekregen bij het toetsen van bouwplannen in het
Beschermd Dorpsgezicht.

6. Beleidsplan 2013 - 2015

Het nieuwe beleidsplan is tijdens de ledenvergadering van 21 november 2012 gepresenteerd en
goedgekeurd. De tekst is opgenomen in een folder die bij diverse gelegenheden is verspreid.

7. Ledenwerving en PR

Rond het Zomerfeest 2013 is een uitgebreide ledenwerfactie gehouden, met advertenties in de
Schakel en ruim 2000 huis-aan-huisfolder. Helaas heeft deze actie weinig nieuwe leden
opgeleverd.
Uitgeverij BAR heeft ons de mogelijkheid geboden om in 2013 elke maand een stukje in De
Schakel te plaatsen op de themapagina Oude Dorpskern. Hiervan maken we dankbaar gebruik
om onze activiteiten onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De reacties zijn
positief.

8. Verlichtingsproject Dorpskerk

Tijdens de Oud-en Nieuwviering is de verlichting van de Dorpskerk door vuurwerk beschadigd. De
lampen waren in 2012 een geschenk van de vereniging aan de jubilerende kerk. Het bestuur
heeft bemiddeld tussen de leverancier en de kerk om voor een spoedig herstel van de schade te
zorgen.

9. Statutenwijziging

Bij het opstellen van het beleidsplan 2013-2015 bleek een belangrijk knelpunt dat de definitie
van een lid, zoals verwoord in de statuten, een belemmering is om de vereniging verder te
ontwikkelen en te laten groeien. In overleg met notaris van Spreeuwel zijn wijzigingen van de
statuten voorbereid.